loader

Regulamin promocji


Objaśnienia
 1. Promocja – akcja promocyjna o charakterze sprzedaży premiowej skierowana do Przychodni i Gabinetów Lekarskich dokonujących zakupu aparatu ultrasonograficznego Samsung HS40, organizowana i prowadzona na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 2. Organizator: YAL sp. z o. o, autoryzowany dystrybutor Samsung Electronics Polska
 3. Produkt – Aparat Ultrasonograficzny Samsung HS40
 4. Uczestnik – Przychodnie i Gabinety Lekarskie
Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa: warunki uczestnictwa w Promocji, czas trwania Promocji, sposób informowania o Promocji i jej warunkach, sposób składania skarg i wniosków związanych z Promocją. Promocja organizowana jest w okresie od 03 października 2017 r. od godz. 00:01 do dnia 31 grudnia 2017r. do godz. 23:59:59 lub do wyczerpania puli wszystkich Nagród, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Do udziału w Promocji, która prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnia zakup w postaci: aparatu Ultrasonograficznego HS40 od autoryzowanych dystrybutorów Samsung Electronics Polska, w okresie od dnia 03 października 2017 r., godz. 00:01 do dnia 31 grudnia 2017 r. do godz. 23:59:59. W okresie wskazanym w zdaniu poprzednim musi zostać zakupiony Produkt – przy czym o zaliczeniu danego zakupu do Promocji decyduje data i godzina zakupu Produktu wskazana na dowodzie zakupu.
 3. Wszystkie zgłoszenia Produktów do Promocji mogą być dokonane wyłącznie w terminie 14 dni od daty dokonania zakupu Produktu widniejącej na dowodzie zakupu, jednak w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2017 r. do godziny 23:59:59. Zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zasady uczestnictwa w Promocji
 1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla Przychodni i Gabinetów Lekarskich.
 2. W celu uzyskania nagrody Uczestnik powinien dokonać zakupu Produktu określonego w Regulaminie w okresie trwania Promocji.
 3. W przypadku spełnienia wszystkich warunków udziału w Promocji, za zakup Produktu w okresie trwania Promocji Uczestnikowi będzie przysługiwać nagroda:
  za zakup Aparatu Ultrasonograficznego HS40 Smartfon Samsung Galaxy S8.
 4. Wydanie nagrody nastąpi po pozytywnej weryfikacji
 5. Organizator nie przewiduje możliwości zmiany nagród w Promocji na ich ekwiwalent pieniężny lub inne Nagrody.
 6. Jeden uczestnik może otrzymać w Promocji wiele Nagród, w zależności od ilości zakupionych Produktów.
Postanowienia końcowe
 1. Pełna treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronach internetowych dystrybutorów.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Organizator zastrzegają sobie prawo wprowadzenie zmian do niniejszego regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych przez uczestników.
 4. O zmianie regulaminu uczestnik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez organizatorów na stronach internetowych odpowiedniego komunikatu odsyłającego do zestawienia zmian regulaminu.

Na naszej stronie używamy ciasteczek - małych plików tekstowych które pomagają nam dostosować stronę specjalnie dla Ciebie. Jeżeli nie chcesz ich używać możesz je wyłączyć w swojej przeglądarce.